Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PLAYGROUND X

 

 

I. ALGEMEEN

 • Artikel 1. Algemene bepalingen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen de vennootschap onder firma Playground X, hierna: Playground X en u, onze klant.
  2. Wij handelen ook onder de naam Springkussenverhuur De Peel, Sneleenspel.nl, Schooluitje.nl, Boerenspellen.nl, Groepsuitje Limburg, Escaperoom Limburg, Events 2 Enjoy en ATCX. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Playground X, worden deze namen ook bedoeld.
  3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
  4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 • Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
  1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van Playground X kunt u een offerte aanvragen.
  2. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Playground X gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.
  3. Aan de hand van uw gegevens stelt Playground X een offerte op. Het aanbod in deze offerte is 14 dagen geldig.
  4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met de offerte.
  5. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden.
  6. De overeenkomst kan bestaan uit verschillende diensten, namelijk (II) het organiseren van een activiteit of (III) de verhuur van materialen. Het kan ook gaan om een combinatie van beiden. In het vervolg van deze voorwaarden wordt allereerst voor beiden een aparte set voorwaarden gegeven. Vervolgens wordt een aantal algemene bepalingen gegeven.
  7. Playground X heeft het recht om bij uitvoering van bovenstaande diensten derden in te schakelen.

 

II. HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT

In deze algemene voorwaarden wordt onder activiteit verstaan een publiek toegankelijk of besloten activiteit of festiviteit in de ruimste zin van het woord. Op het moment dat Playground X in opdracht van u een activiteit gaat organiseren, gelden de volgende voorwaarden.

 

 • Artikel 3. Hoe gaat de organisatie in zijn werk?
  1. Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, worden verdere afspraken gemaakt over de organisatie van de activiteit.
  2. Een outdoor activiteit kan worden gewijzigd wanneer weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is voorbehouden aan de beoordeling van Playground X. In overleg kunnen gedeeltes van de activiteit worden geschrapt, kan het team van Playground X worden opgeschaald of kan de inzet van aanvullend materiaal worden geëist. Dit is enkel mogelijk als Playground X extra capaciteit kan bieden. Playground X mag de extra kosten in dat geval aan u doorbelasten.
  3. Playground X heeft het recht om wijziging van het oorspronkelijke plan door te voeren indien dit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk blijkt. Voor zover sprake is van meerwerk, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 

 • Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?
 • 3
  1. U zorgt ervoor dat:
   1. U alle gegevens die Playground X nodig heeft om de activiteit goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig overhandigt;
 • Playground X op de afgesproken tijden toegang krijgt tot de plaats van de activiteit, indien deze niet op locatie van Playground X plaatsvindt;
 1. U Playground X tijdig waarschuwt als de activiteit niet op het afgesproken tijdstip kan worden verricht. Dit kan gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de activiteit;
 • Playground X kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie zoals elektriciteit, gas en water;
 • Playground X kosteloos gebruik kan maken van redelijke overige voorzieningen.
 1. Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet kan dit leiden tot extra kosten.
 2. Wanneer u een activiteit wil verzetten of het aantal gasten wil verminderen of vermeerderen, stelt u Playground X hiervan schriftelijk op de hoogte en hierbij geldt het volgende:
  1. Het verzetten van een activiteit wordt beschouwd als annulering waarop de annuleringskostenregeling uit deze algemene voorwaarden van toepassing is, maar wij kunnen in overleg de annuleringskosten verrekenen als aanbetaling voor de nieuwe datum.
 • Het verminderen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor de activiteit, indien de totale wijziging maximaal 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum leidt niet tot vermindering van de uitkoopsom.
 1. Het vermeerderen van het aantal gasten voor de activiteit, alsmede indien op de activiteit blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, wordt als meerwerk beschouwd. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
 2. Bij de afname van verkoopproducten, zoals dranken en funfood, kan hoogstens 1 volledig afgesloten portie kosteloos terug geleverd worden aan de verhuurder. 

 

III. VERHUUR VAN MATERIALEN

De voorwaarden in dit hoofdstuk gelden op het moment dat Playground X materialen aan u verhuurt. Materialen die worden verhuurd worden aangeduid als “het gehuurde”.

 • Artikel 5. Hoe gaat de verhuur in zijn werk?
  1. Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend, wordt afgesproken wanneer het gehuurde wordt geleverd dan wel wanneer u het gehuurde komt ophalen.
  2. De huur vangt aan op de dag waarop het gehuurde de locatie van Playground X verlaat en eindigt op de dag van teruggave op de locatie van Playground X. In overleg met Playground X kan hiervan worden afgeweken.
  3. Indien een activiteit of gehuurd artikel niet voorradig is of niet inzetbaar, door welke reden ook, zorgen wij voor een vervangend artikel.

 

 • Artikel 6. Wat zijn uw verplichtingen?
 • 3
  1. U bent verplicht om:
   1. Het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften van Playground X;
 • Defecten, schade en verliezen onmiddellijk aan Playground X te melden;
 1. Het gehuurde zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat terug te leveren aan Playground X op het afgesproken tijdstip.
 1. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Playground X:
  1. Het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;
 • Veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Als hiervoor wel toestemming wordt gegeven, zijn de kosten voor herstel van de zaken voor uw rekening.
 1. Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.
 2. Als het gehuurde om welke reden dan ook later wordt teruggebracht dan afgesproken, betaalt u de huurprijs door, vermeerderd met een opslagpercentage van 50%.

 

V. OVERIGE BEPALINGEN

De bepalingen die nu volgen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Playground X sluit.

 • Artikel 7. Hoe betaalt u voor de diensten van Playground X?
  1. U betaalt de factuur voorafgaand aan de verhuur of activiteit. Alle opdrachten, dienen vooraf betaald te zijn om artikelen te ontvangen. Indien niet alle openstaande (vervallen) facturen betaald zijn, kunnen wij niet overgaan tot levering.
  2. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand.
  3. Playground X mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
  4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Playground X weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
  5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

 

 • Artikel 8. Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?
  1. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang.
  2. Prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor Playground X met zich meebrengen worden doorberekend. Als u het niet eens bent met een prijswijziging, kunt u binnen 5 dagen na de aankondiging van de wijziging de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Voor zakelijke partijen geldt deze ontbindingsmogelijkheid alleen bij een prijsstijging van meer dan 25%.

 

 • Artikel 9. Wat zijn de kosten bij annulering?
 1. Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Op het moment dat in de offerte geen afspraken zijn opgenomen over annulering, worden de minimale annuleringskosten berekend op basis van onderstaande staffel:
  1. Annulering in de periode tussen 60 en 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 25% van de offerte:
 • Annulering in de periode tussen 30 en 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 50% van de offerte;
 1. Annulering in de periode tussen 14 en 7 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 75% van de offerte;
 • Annulering binnen 7 dagen voor de geplande aanvangsdatum of leveringsdatum: 100% van de offerte.
 • U kunt dan wel uw order binnen zes maanden na dato weer herroepen.
 1. Als de schade door annulering voor Playground X hoger is, mag zij deze kosten doorberekenen mits deze worden onderbouwd.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

 • Artikel 10. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?
 1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 2. Playground X mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

 

 • Artikel 11. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
  1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, stakingen, onvoorziene technische gebreken, diefstal, arbeidsongeschiktheid, personeelstekort en andere omstandigheden die ervoor zorgen dat Playground X de overeenkomst niet kan nakomen zonder dat Playground X hiervan een verwijt kan worden gemaakt.
  2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Playground X is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.

 

 • Artikel 12. Wie is waarvoor aansprakelijk?
  1. De aansprakelijkheid van Playground X uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Playground X gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
  4. Gedurende de verhuurperiode komt alle schade die ontstaat aan het gehuurde, ongeacht of u een verwijt treft, voor uw rekening.
  5. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
  6. U vrijwaart Playground X voor aanspraken van derden.
  7. Iedere aansprakelijkheid van Playground X vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

 

 • Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
  1. U mag uitgewerkte ideeën of voorstellen van Playground X niet zelf uit (laten) voeren of de uitvoering van een activiteit herhalen.
  2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Playground X. U mag geen inbreuk maken daarop.
  3. U staat het Playground X toe om foto’s en video’s te maken voor commerciële doeleinden.

 

 • Artikel 14. Persoonsgegevens
 1. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Playground X uw persoonsgegevens. Playground X verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.
 2. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Playground X neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 4. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@playgroundx.nl.

 

 • Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden
  1. Playground X kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

 

 • Artikel 16. Klachten en geschillen
  1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
  2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bevoegd.

 

 • Artikel 17. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.